การจัดอบรมสำหรับพนักงานสาขาแหลมฉบังทุกคน หลักสูตร “การดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2559

การจัดอบรมสำหรับพนักงานสาขาแหลมฉบังทุกคน หลักสูตร “การดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2559

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานสาขาแหลมฉบังทุกคน โดยจัดอบรมในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 และ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ณ คลังสินค้าแหลมฉบังที่ 1,2,3,4 วัตถุประสงค์ในการอบรม        – เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและการระงับเหตุอัคคีภัย...
งานทำบุญบริษัทประจำปี 2559

งานทำบุญบริษัทประจำปี 2559

งานทำบุญบริษัทประจำปี 2559 จัดขึ้นในวันที่ 10 ก.ย. 2559 ณ สาขา LCB WH 1-2 , WH 3 -4. พนักงาน SCL ทุกคนทำบุญบริษัทร่วมกันและพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ดังนี้ มอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนวัดเขาดิน บริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นต่างๆให้กับ สถานสงเคราห์เด็ก...
การจัดอบรมคณะกรรมการ ISO หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001-2015” และ “การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015”

การจัดอบรมคณะกรรมการ ISO หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001-2015” และ “การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับคณะกรรมการ ISO โดยจัดอบรมในวันที่ 16, 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม SCL LCB WH.3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐาน   ISO 9001:2015 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและนำไปสู่ระบบคุณภาพ  ISO 9001:2015...
การจัดอบรมสำหรับพนักงานทุกคน หลักสูตร “พลิกชีวิต คิดบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

การจัดอบรมสำหรับพนักงานทุกคน หลักสูตร “พลิกชีวิต คิดบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานทุกคน โดยจัดอบรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอบรมสัมมนา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง โดยการสร้างเสริม ทัศคติเชิงบวกในการทำงานเพิ่มขึ้น 2....
การจัดอบรมสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน หลักสูตร “ศิลปะการบังคับบัญชา การสื่อสาร และการสั่งการ”

การจัดอบรมสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน หลักสูตร “ศิลปะการบังคับบัญชา การสื่อสาร และการสั่งการ”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยจัดอบรมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม SCL LCB WH.3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการสอนงาน มอบหมายงาน...
การจัดอบรมสำหรับพนักงานขับรถยก หลักสูตร “การขับรถยกอย่างปลอดภัย”

การจัดอบรมสำหรับพนักงานขับรถยก หลักสูตร “การขับรถยกอย่างปลอดภัย”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานขับรถโฟร์คลิฟทุกคน โดยจัดอบรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ SCL LCB WH.3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการใช้รถ Forklift อย่างปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถ Forklift...