งานทำบุญบริษัทประจำปี 2559

งานทำบุญบริษัทประจำปี 2559 จัดขึ้นในวันที่ 10 ก.ย. 2559 ณ สาขา LCB WH 1-2 , WH 3 -4.

พนักงาน SCL ทุกคนทำบุญบริษัทร่วมกันและพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ดังนี้

  • มอบทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนวัดเขาดิน
  • บริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของจำเป็นต่างๆให้กับ สถานสงเคราห์เด็ก พัทยา

 

 

การจัดอบรมคณะกรรมการ ISO หลักสูตร “ข้อกำหนด ISO 9001-2015” และ “การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับคณะกรรมการ ISO โดยจัดอบรมในวันที่ 16, 23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม SCL LCB WH.3.

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐาน   ISO 9001:2015 (more…)

การจัดอบรมสำหรับพนักงานทุกคน หลักสูตร “พลิกชีวิต คิดบวก เพื่อความสำเร็จในการทำงาน”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานทุกคน โดยจัดอบรมในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้องอบรมสัมมนา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีแรงจูงใจที่จะก้าวข้ามหลุมพรางที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเอง โดยการสร้างเสริม ทัศคติเชิงบวกในการทำงานเพิ่มขึ้น (more…)

การจัดอบรมสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน หลักสูตร “ศิลปะการบังคับบัญชา การสื่อสาร และการสั่งการ”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยจัดอบรมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม SCL LCB WH.3.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการสอนงาน (more…)

การจัดอบรมสำหรับพนักงานขับรถยก หลักสูตร “การขับรถยกอย่างปลอดภัย”

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับพนักงานขับรถโฟร์คลิฟทุกคน โดยจัดอบรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ SCL LCB WH.3.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวิธีการใช้รถ Forklift อย่างปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน (more…)